Laitetoimittajan ei ole syytä olla omistajana ydinvoimalahankkeessakaan

HS Mielipide 23.9.2014/ Ra­ken­nus­hank­keen toi­mit­ta­jaa ei nor­maa­lis­ti ote­ta ra­ken­nut­ta­jan omis­ta­jak­si. Vaa­ra­na on ni­mit­täin int­res­sien se­koit­tu­mi­nen var­sin­kin sil­loin, jos asiat ei­vät me­ne so­vi­tus­ti.

Ol­ki­luo­dos­sa ra­ken­ne­taan edel­leen TVO:n ydin­voi­ma­lan uu­sin­ta vai­het­ta. Ra­ken­nus­pro­jek­ti on mon­ta vuot­ta myö­häs­sä ja kus­tan­nuk­set on yli­tet­ty mit­ta­vas­ti. Rans­ka­lai­nen Are­va ei ole on­nis­tu­nut työs­sään. Ti­lan­tees­sa on syn­ty­nyt mer­kit­tä­viä vaa­ti­muk­sia ja eri­mie­li­syyt­tä toi­mit­ta­jan ja ti­laa­jan vä­lil­lä. Ti­lan­ne oli­si tus­kin ka­deh­dit­ta­vam­pi, jos Are­va oli­si ti­laa­ja­yh­tiös­sä omis­ta­ja­na vaa­ti­mas­sa kor­vauk­sia it­sel­tään.

Hal­li­tuk­ses­sa tun­nu­taan ole­van tar­peet­to­man malt­ta­mat­to­mia käyn­nis­tä­mään uut­ta ydin­voi­ma­la­han­ket­ta venäläisen Rosatomin omistuksen kanssa en­nen kuin ko­ti­mai­nen ra­hoi­tus on ra­ken­net­tu toi­mi­val­le mal­lil­le. On mui­ta­kin syy­tä ol­la kii­reh­ti­mät­tä pit­kän ai­ka­vä­lin ener­gia­pää­tök­sis­sä.

Ra­ken­nus­hank­keen toi­mit­ta­jaa ei nor­maa­lis­ti ote­ta ra­ken­nut­ta­jan omis­ta­jak­si. Vaa­ra­na on ni­mit­täin int­res­sien se­koit­tu­mi­nen var­sin­kin sil­loin, jos asiat ei­vät me­ne so­vi­tus­ti.

Ol­ki­luo­dos­sa ra­ken­ne­taan edel­leen TVO:n ydin­voi­ma­lan uu­sin­ta vai­het­ta. Ra­ken­nus­pro­jek­ti on mon­ta vuot­ta myö­häs­sä ja kus­tan­nuk­set on yli­tet­ty mit­ta­vas­ti. Rans­ka­lai­nen Are­va ei ole on­nis­tu­nut työs­sään. Ti­lan­tees­sa on syn­ty­nyt mer­kit­tä­viä vaa­ti­muk­sia ja eri­mie­li­syyt­tä toi­mit­ta­jan ja ti­laa­jan vä­lil­lä. Ti­lan­ne oli­si tus­kin ka­deh­dit­ta­vam­pi, jos Are­va oli­si ti­laa­ja­yh­tiös­sä omis­ta­ja­na vaa­ti­mas­sa kor­vauk­sia it­sel­tään.

Hal­li­tuk­ses­sa tun­nu­taan ole­van tar­peet­to­man malt­ta­mat­to­mia käyn­nis­tä­mään uut­ta ydin­voi­ma­la­han­ket­ta en­nen kuin ko­ti­mai­nen ra­hoi­tus on ra­ken­net­tu toi­mi­val­le mal­lil­le. On mui­ta­kin syy­tä ol­la kii­reh­ti­mät­tä pit­kän ai­ka­vä­lin ener­gia­pää­tök­sis­sä.

Aal­to-yli­opis­ton tek­nil­li­sen fy­sii­kan pro­fes­so­ri Pe­ter Lund to­te­si Kaup­pa­leh­des­sä (19. 9.) hal­li­tuk­sen pää­tös­tä ih­me­tel­les­sään, et­tä par­hail­laan käyn­nis­sä on maail­man­laa­jui­nen ener­gia­val­lan­ku­mous uu­siu­tu­van ener­gian hin­nas­sa ja saa­ta­vuu­des­sa. Kat­seet näil­tä osin ovat vah­vas­ti Sak­sas­sa, jos­sa teol­li­suus yh­teis­tuu­min ha­kee uu­sia ener­gia­rat­kai­su­ja Sak­san pää­tet­tyä luo­pua ydin­voi­mas­ta ja sak­sa­lai­sen E.o­nin luo­vut­tua Suo­men ydin­voi­ma­mark­ki­nois­ta.