Yritysten päästövähennykset kattamaan koko toiminta

Hallitusten välinen ilmastopaneelin (IPCC) 9.8.2021 julkaisema raportti kertoi karun tilannearvion ilmastokriisimme etenemisestä. Yritysten välttämättömät toimet ovat polttopisteessä haitallisten päästöjen vähentämisessä. Kyse on paitsi katastrofivaihtoehdon estämisestä maapallon osalta – myös yritystasolla rakenteiden muuttamisesta ja uudenlaisten vahvuuksien rakentamisesta.

Osana yritysten vastuullisuustoimia yhä useampi yritys on asettanut tavoitteita C02 päästöjensä alentamiseksi ja toimenpiteisiin on ryhdytty. Millä toimilla on merkittävät ja riittävät vaikutukset ympäristöömme? Ja millä toimilla yritykset vahvistavat parhaiten pitkäjänteistä ja uudistuvaa kilpailuetuaan?

Monet yritykset ovat tähän mennessä tyytyneet keskittämään päästövähennystoimensa yrityksen rakennusten ja ajoneuvojensa energiakäyttöön. Nämä sinänsä tärkeät kohteet ovat vain osa merkityksellisiä toimia. Eräissä yrityksissä viestinnässä on synnytetty turhankin positiivinen kuva vastuullisuustoimista, kun merkittävä osa aiheutetuista päästöistä on jätetty raportoinnin ulkopuolelle. Merkittävä osa ja monissa tapauksissa jopa valtaosa yrityksen aiheuttamista päästöistä syntyy yrityksen ulkopuolella sen tuotteiden valmistuksen ketjuissa ja hankituissa palveluissa.

Yrityksen aiheuttamat päästöt luokitellaan (GHG protocol) päästölähteiden mukaan Scope 1, Scope 2 ja Scope 3 alueisiin.  Scope 3 sisältää aiheutetut päästöt tuotteiden koko arvoketjun osalta – siis tuotteiden osien ja alihankinnan aiheuttamien päästöjen osalta. Nämä päästöt ovat oleellisen tärkeää ottaa mukaan varsinkin valmistavan tai teollisia tuotteita myyvän yrityksen laskelmissa. Tuotteiden valmistuksessa syntyvät päästöt vastaavat lähteestä riippuen noin 30–50 % globaaleista päästöistä, joten kyse ei ole marginaalisista osista.

Yritystasolla tuotteiden koko ketjun päästöjen tarkastelussa ja parannustoimissa tärkeässä osassa ovat kiertotalouden mukainen tuotesuunnittelu ja tuotantoketjujen tarkastelu. Suomalaiset ja EU:n yritykset voivat toimillaan vaikuttaa siihen, että hankintojen valinnoilla vaikutetaan myös osien valmistustapaan ja -paikkaan. Useat yritykset ovat jo vahvistaneet asemiaan lisäämällä oman päästöttömän ja materiaalikierrolle sopivan valmistuksen osuutta. Halpatuontiin voidaan reagoida valinnoilla myös tuomalla valmistusta takaisin itselleen ja toteuttamalla se kestävästi. Ostajien vaatimukset muuttuvat selkeästi tähän suuntaan. EU:n lisääntyvä kestävän kehityksen ja kiertotalouden regulaatio vaikuttaa osaltaan trendiä vahvistavasti.

Vastuullisen yrityksen olisikin toimintansa kehittämisessä ja myös raportoinnissa siirryttävä kertomaan laajimman eli Scope 3:n mukaiset päästöt mukaan lukien. Näin toimitaan aidon vastuullisesti ja oman kuva kiillotukselta ns. viherpesulta voidaan entistä paremmin välttyä. Tämä toimii perustana myös pitkäjänteisen kilpailukyvyn rakentamiseksi, kun vaatimukset yrityksille lisääntyvät kiihtyvällä tavalla.