Vaikuttavuussijoittamisen kasvu ennakoi hurjaa muutosta luontokestävämpiin liiketoimintoihin

Yritykset ja niissä kehitettävät uudet toimintamallit sekä tuotteet ovat avainroolissa ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä ja luonnon resurssien kestävässä hyödyntämisessä. Kiertotalouteen siirtymisen systeeminen muutos on tärkeässä osassa. Toimintaympäristömme murros kiihtyy ja yritykset löytävät itsensä uudenlaiselta kilpailukentältä, jonka muovauksessa he voivat olla itse mukana.

Vaikuttavuussijoittamisen (Impact investing) globaalilla tasolla näkyvä vuosittainen yli kaksinkertaistuminen kertoo tulevasta kiihtyvästä muutoksesta. Rahoitustoimijoiden kautta tuleva paine luonnon resurssien uudenlaiseen käyttöön siirtää muutoksen kiihtyvästi yritysten toimintaan. Tätä muutosta siivittää myös paineet asiakkaiden ja julkisten toimijoiden, kuten EU:n, suunnalta. Nopeassa kasvussa oleva vaikuttavuussijoittaminen suuntautuu yrityksiin, jotka hakevat aktiivisesti mitattavia korkean vaikuttavuuden ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kasvua ovat jatkaneet myös ESG-kriteerien ympärillä toimivat vastuullisen sijoittamisen muodot. Kestävä sijoittaminen (Sustainable investing) kohdistuu toimijoihin, jotka hyödyntävät ESG-mahdollisuuksia luoden ympäristöönsä positiivisia kestävyysvaikutuksia.

Vastuullinen sijoittaminen (Responsible investment) on rahoittamassa ESG-kriteereiden mukaisia, riskejä välttäviä yrityksiä. Sijoituskohteena olevat yritykset haluavat osoittaa täyttävänsä vastuullisuuskriteerejä. Osittain kyse voi olla myös ns. “viherpesusta”, eli toimien viestimisestä ilman vahvaa substanssia viestien takana.

Vaikuttavuussijoittaminen kasvoi edellä mainituista nopeinten vuonna 2019 – yli 120 % maailmanlaajuisesti. Samaan aikaan rahastojen ulkopuolella toimivien yksityisten yritysten, kuten perheyritysten, panostukset kiihtyivät uusien ympäristövastuullisten tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä. EU:n Green Deal –ohjelma tukee voimakkaasti eurooppalaisten yritysten kilpailuedun rakentamista vastaamalla ilmastonmuutoksen ja maapallon resurssien rajallisuuden haasteisiin.

Nämä tapahtumat tulevat vaikuttamaan ja näkymään nopeutuneena muutoksena erityisesti tulevina vuosina. Yrityskentällä tapahtuu jakautumista edelläkävijöihin, uusien kestävien liiketoimintamuotojen kehittämisessä, sekä seuraajiin, joista osa putoaa muutoksen nopeutuvasta tahdista liiketoimintojen paradigman muutoksessa.

Systeeminen laajoihin toimitus- ja liiketoimintaketjuihin ulottuva kiertotalouden, resurssitehokkuuden ja päästöttömien ratkaisujen tuleminen muuttaa kilpailukenttää.
Yritysten, erityisesti pidemmän aikavälin asioihin keskittyvien hallitusten sekä omistajien, tulee huolehtia muutoksesta ja tulevaisuuden menestymisestä ajoissa. Muutoksen tuleva nopeus on pääteltävissä jo nyt.

Omaa osaamistaan ja ajattelumallejaan on tärkeätä kehittää, vaikkapa kiertotaloudessa, ja hyödyntää alalla olevaa osaamista muutoksen varmistamisessa.