Arvoa kokemukselle

Nuoruudessa on voimaa ja tarvittavaa asioiden haastamista. Kokemus ja ikä tuo toisenlaisia vahvuuksia tärkeisiin tehtäviin. Viime aikana mediassa on käyty keskustelua ministerinimitysten ja Helsingin kaupungin sosiaalitoimen johtajavalintojen kanssa siitä, tuleeko asiat hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla, kun vaativiin tehtäviin nimitetään aika nuoria henkilöitä. Kokoomuksen emerituskansanedustaja Elsi Hetemäki-Olander totesi taannoisessa radiohaastattelussa häneltä kysyttäessä hallituksemme toiminnasta, että hallituksen jäsenet ovat keskimäärin liian nuoria ja ministerien avustajat vielä nuorempia. Hän piti tätä tärkeänä syynä siihen, että työskentelyn tulokset eivät ole olleet parhaita mahdollisia. Samanlaisia kannanottoja kuulemme muualtakin. Poliittisessa kulttuurissamme olisi tärkeää asettaa kokemus  arvostukseltaan toiseen asemaan. Nuoren ministerin erityisesti olisi tärkeää koota kokeneita avustajia ja neuvonantajia. Poliittisten valtiosihteerien olemassaolo vinouttaa osaltaan vielä oikeanlaista analyyttista valmistelua ja asiantuntemuksen ja kokemuksen hyödyntämistä. Alan kokeneita virkamiehiä ei

(More)…

Laitetoimittajan ei ole syytä olla omistajana ydinvoimalahankkeessakaan

HS Mielipide 23.9.2014/ Ra­ken­nus­hank­keen toi­mit­ta­jaa ei nor­maa­lis­ti ote­ta ra­ken­nut­ta­jan omis­ta­jak­si. Vaa­ra­na on ni­mit­täin int­res­sien se­koit­tu­mi­nen var­sin­kin sil­loin, jos asiat ei­vät me­ne so­vi­tus­ti. Ol­ki­luo­dos­sa ra­ken­ne­taan edel­leen TVO:n ydin­voi­ma­lan uu­sin­ta vai­het­ta. Ra­ken­nus­pro­jek­ti on mon­ta vuot­ta myö­häs­sä ja kus­tan­nuk­set on yli­tet­ty mit­ta­vas­ti. Rans­ka­lai­nen Are­va ei ole on­nis­tu­nut työs­sään. Ti­lan­tees­sa on syn­ty­nyt mer­kit­tä­viä vaa­ti­muk­sia ja eri­mie­li­syyt­tä toi­mit­ta­jan ja ti­laa­jan vä­lil­lä. Ti­lan­ne oli­si tus­kin ka­deh­dit­ta­vam­pi, jos Are­va oli­si ti­laa­ja­yh­tiös­sä omis­ta­ja­na vaa­ti­mas­sa kor­vauk­sia it­sel­tään. Hal­li­tuk­ses­sa tun­nu­taan ole­van tar­peet­to­man malt­ta­mat­to­mia käyn­nis­tä­mään uut­ta ydin­voi­ma­la­han­ket­ta venäläisen Rosatomin omistuksen kanssa en­nen kuin ko­ti­mai­nen ra­hoi­tus on ra­ken­net­tu toi­mi­val­le mal­lil­le. On mui­ta­kin syy­tä ol­la kii­reh­ti­mät­tä pit­kän ai­ka­vä­lin ener­gia­pää­tök­sis­sä.

 
© Vesa Helkkula
credit
SwedishEnglish