Kansalaisena

Vesa Helkkula

Suuret haasteemme, kuten

  • Ilmastonmuutos ja luonnon kestokyvyn ylittyminen,
  • Yhteiskunnan monimutkaistumisen tuoma eriarvoistuminen,
  • Suomessa ikääntyvän väestönosan reipas lisääntyminen,
  • Pakolaispaine meitä huonommin meneviltä alueilta ja
  • Työn ja sen tekijän kohtaamisen vaikeus – työttömyys

aikaansaavat ihmisen arjen konkreettisia vaikeuksia, joita on  osattava ja haluttava ratkaista – myös ajatellen tulevia sukupolvia. Nämä ohjaavat minunkin ajateluani ja toimintaani yhteiskuntamme jäsenenä.

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja maapallon resurssien käyttäminen ylitse sen kantokyvyn ei aiheuta pelkästään ympäristömme tuhoa, vaan erityisesti maapallomme köyhimmille suurta hätää,  elinmahdollisuuksien menet-tämistä ja pakolaisuutta, joka kytkeytyy sotiin ja väkivaltaan.

Omien resurssien rajallisuuden vuoksi haluan nyt suunnata kansalaisaktiivisuuteni  yritystoiminnan rinnalla kahteen alueeseen

  • Luonnon säilyminen ja ilmastonmuutos: Kaikille tulee olla näkymä maapallon säilymisestä  luonnon kuormittumisen uhkan ollessa konkreettinen. Täytyy olla luottamus siihen, että lapsemme ja lapsenlapsemme voivat tulla hyvään tai parempaan maailmaan. Sellaiseen, jossa ihmiselämän mahdollisuuksista huolehditaan myös Suomen rajojen ulkopuolella.
  • Vanhustemme hoitamisen parantaminen: Suomessa elämänkaaren loppupään ihmisten inhimillisestä elämästä kyetään huolehtimaan vähintäänkin puutteellisesti. Vanhustenhoidon johtamisen huono laatu sekä julkisella, että yksityisellä on johtanut ikäihmisten tarpeettomaan kärsimykseen ja taloudellisiin menetyksiin.

Kasvavan ikäihmisväestön hoito kaipaa ripeästi parannuksia, jotta vanhuksia ei jätetä heitteille kotiin ja voimattomina byrokratian rattaisiin kärsimään, kuten nyt tapahtuu. Sosiaalitoimemme vaatii reipasta ravistelua ja uudenlaisia johtamisen malleja myös syrjäytyneiden, työttömien ja vähävaraisten lapsiperheistä huolehtimiseksi.

Vesa Helkkula

Pienet ja suuret toimet

Olen yritystoiminnassani pitänyt keskeisenä osana  ratkaisujen tuomista ilmastopäästöjen vähentämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen maailmanlaajuisesti.

Pienissä arjen asioissa kuten sähkön käytössä ajamisessani, jätteiden lajittelussa ja ruokavalinnoissa olen tavallisena kansalaisena toiminut vaatimattomalla panoksellani. Hybridiautolla olen ajanut jo yli 6 vuotta ja liha – muutoin kuin riista – jäi menultani pois jo vuonna 1997. Nämä ovat omia valintojani eivätkä ota kantaa siihen, miten muiden tulisi toimia.

Toimintani kansalaisena on sivunnut myös poliittisia liikkeita ja olen ollut tukemassa tärkeitä päätöksiä ja laittanut itseäni myös likoon eri puolueiden ehdokkaana ja tukijana.

Viiden vuoden pestini HUS:in luottamustoimessa on antanut perustaa ymmärtää välttämättömän SOTE- uudistuksen haasteita ja kehitystä. Johtamiskokemukseni antaa konkretiaa toimintamallien kehitämisnäkemyksilleni.